512 results
E-book
In basket
The current issue of the journal “Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis”, contains six articles. Maciej Oesterreich presents the methods of identification of atypical observations in time series. In the next article, Małgorzata Krzciuk, shows the results of the simulation analyses in a study of the influence of the occurrence of a correlation between random effects on properties of the predictor. The paper by Grażyna Trzpiot concerns the assessment of selected large cities as seniorfriendly, and the analyses were made for selected cities in Poland. The analysis of quarterly unemployment rates from the Labour Force Survey covering Poland’s data stochastic structure as a trend, seasonality and disturbance and to make a prognosis, is the subject of the article by Stanisław Jaworski. In the paper by Dushko Josheski and Mico Apostolov, the effects of the review of the binomial and trinomial models for option pricing, and their convergence to the Black-Scholes model determining option prices are presented. The final article, written by Dominik Krężołek and Grażyna Trzpiot, presents the authors attempts to classify risk which can be observed when one deals with data from the metals market.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
In this issue of the journal “Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis” five articles are published. Necmi Gürsakal, Fırat Melih Yilmaz and Erginbay Uğurlu describe opportunity windows in time series data using the sliding window technique. The authors were also looking for other possibilities to use this technique. In the next article, Iwona Bąk and Katarzyna Cheba, show the use of fuzzy cognitive maps in the economic sciences. The authors make an expert assessment of the relationship existing between selected indicators carried out using Fuzzy Cognitive Maps on the example of goals in Strategy for Sustainable Development. 2030 Agenda. The paper by Filip Wójcik and Michał Górnik concerns the improvement of e-commerce recommendation systems with deep hybrid collaborative filtering with content. Thanks to their proposal of utilizing flexible neural network architecture called Deep Hybrid Collaborative Filtering with Content Model (DHCF) stacked on top of classic methods, they intended to provide better shopping suggestions for customers on the e-commerce platform. The next paper, by Wiktor Ejsmont and Janusz Łyko, discusses the health value added of healthcare entities. In the article, the index representing the patient’s health condition and its changes before and after being treated by a given entity are described. The study of corporate social responsibility as a way to sustainable employment is the subject of the article by Karolina Muszyńska, who attempted to identify the relationship between the declared activities in line with corporate social responsibility and the implementation of diversity management concepts.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The journal Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis is now celebrating the 25th anniversary of its establishment. In 1996, the journal Informatics and Econometrics was founded in what was then the Oskar Lange Academy of Economics, which after two years was transformed into the Econometrics. Applications of quantitative methods published in the series of the university’s Research Papers. Throughout the whole period of its existence, its Editor-in-Chief has been Professor Józef Dziechciarz. Econometrics was first published both in Polish and in English, but since 2018 the articles have been appearing only in English. The authors who publish their papers in our journal are renowned Polish and foreign scientists, as well as young scholars who are just starting out on their research path. The editors of the journal are continuously involved in the activities aimed at the internationalization of the publication, which also involves welcoming other authors affiliated with foreign institutions. The group of Professors who review the articles submitted for publication in the journal, are also members of the Scientific Council, which comprises scientists affiliated in Poland and abroad.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W czterdziestym ósmym numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano dzie¬sięć artykułów. Pierwsza praca, autorstwa Macieja Beręsewicza i Marcina Szymko¬wiaka, dotyczy możliwości wykorzystania big data w statystyce publicznej. Artykuł Łukasza Skowrona obrazuje wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego. Tomasz Bartłomowicz prezentuje wpływ układu badania na pomiar preferencji konsumentów z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. Wykorzystanie regresji logistycznej w analizie danych symbolicznych interwało¬wych jest tematem pracy Marcina Pełki. Kolejna autorka, Alicja Grześkowiak, anali¬zuje, z wykorzystaniem technik wizualizacji, opinie polskich pracodawców o umie-jętnościach absolwentów. Artur Wołkowicz prezentuje propozycję wykorzystania modeli ekonometrycznych do sterowania procesami technologicznymi. W swoim artykule Maciej Oesterreich przeprowadził statystyczną analizę wpływu rozmiesz-czenia luk niesystematycznych na poziom błędów prognoz w szeregach czasowych z wahaniami sezonowymi. Analizę rynku ubezpieczeń na podstawie scoringu z wy-korzystaniem metody ważonych k najbliższych sąsiadów oraz wielowymiarowym kryterium doboru zmiennych zaprezentował Mariusz Kubus. Praca Anny Czapkie¬wicz i Pawła Jamera dotyczy dynamiki zależności Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi. Ostatni artykuł, Pawła Kowalika, zawiera ocenę poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów na przykładzie członków NAFTA. Józef Dziechciarz
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The fifty-second issue of the Econometrics contains eight articles. The first of them, by Marek Walesiak, is related to the visualization of linear ordering results with the application of multidimensional scaling. Radosław Mącik, in his article presents practical and theoretical remarks of the visualisation of nominal data. The article by Marcin Pełka and Andrzej Dudek is dedicated to regression analysis for interval-valued symbolic data. Justyna Brzezińska presents a polytomous item response theory models using R. The next article is related to the measure of spirituality and sensitivity at the workplace. This paper was written by Maria Straś-Romanowska, Jolanta Kowal and Magdalena Kapała. The article by Iwona Dittmann is related to open-end debt investment funds and bank deposits in Poland in the years from 1995 to 2015. Jan Kaczmarzyk presents in his article reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk modelling using the Monte Carlo simulation. The last article, by Eliza Khemissi, concerns the problem of the monotonicity of some popular risk measures. Dear Authors and Reviewers, Econometrics is constantly at the forefront of scientific journals in Poland. On December 23rd 2015, there appeared a Communication from the Polish Minister of Science and Higher Education regarding the list of scientific journals. Econometrics obtained 14 points. Apart from that, as a result of the evaluation of scientific journals conducted by Index Copernicus International, Econometrics achieves higher score from year to year. The grade earned for 2014 was 75.77 points (a normalized value of 7.3 pts.). We are constantly making efforts to obtain an even higher evaluation in the years to come. Our purpose is to introduce Econometrics to the A list. For this reason, from next year most of the articles will be published in English. Jozef Dziechciarz Editor In-Chief
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W pięćdziesiątym szóstym numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano 8 artykułów. Grażyna Trzpiot i Jacek Szołtysek podjęli w swoim artykule dyskusję w obszarze pomiaru kapitału społecznego oraz przedstawili wyniki analiz prowadzonych z wykorzystaniem prognozy ludności GUS do 2050 r. Artykuł Iwony Olejnik dotyczy zamiaru kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego i jego determinant. Marcin Pełka zaprezentował możliwości wykorzystania klasyfikacji wielomodelowej danych symbolicznych w badaniu innowacyjności krajów Unii Europejskiej. Anna Baraniecka zamieściła z kolei w swoim opracowaniu opis źródeł, konsekwencji i sposobów eliminowania efektu Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw. Autorki następnego artykułu, Magdalena Mosionek-Schweda, Urszula Mrzygłód i Sabina Nowak, analizują zjawisko wygładzania dywidend na wybranych giełdowych rynkach Ameryki Łacińskiej. Grzegorz Urbanek przedstawił rezultaty badań związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tematyka pomiaru efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych została poruszona w artykule Doroty Żebrowskiej-Suchodolskiej. W ostatnim tekście Eliza Khemissi opisała i udowodniła dodatkowy aksjomat w pomiarze ryzyka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W 27. numerze Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych zamieszczono 14 artykułów. Marek Walesiak i Andrzej Dudek odnoszą się do ważnego zagadnienia, jakim jest klasyfikacja danych zmierzonych na skali porządkowej. Dwa kolejne artykuły również dotyczą metod klasyfikacji (obiektów symbolicznych i klasyfikacji dynamicznej) ze wskazaniem użyteczności tych metod w praktyce. Marcin Pełka prezentuje możliwości aplikacyjne analizy unfolding. Iwona Bąk, autorka kolejnego artykułu, zaproponowała analizę korespondencji jako metodę wykorzystywaną w badaniach jakości środowiska naturalnego. Andrzej Bąk w swoim artykule proponuje zaś estymację modeli mikroekonometrycznych w programie R. Autorzy dwóch kolejnych opracowań prezentują teoretyczne i aplikacyjne aspekty metod matematycznych i statystycznych. Zagadnienia z zakresu prognozowania wraz z przykładami zastosowań są omówione w pracach Jacka Welca i Martina Pavlíka. Trzy następne artykuły dotyczą problemów związanych z ubezpieczeniami na życie, ze wzrostem gospodarczym i z kryzysem finansowym, a ostatni możliwości podnoszenia kwalifikacji osób pracujących.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W skład trzydziestego numeru Ekonometrii publikowanej w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wchodzi 12 artykułów. Marek Walesiak prezentuje technikę porządkowania liniowego z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM2 dla danych porządkowych i programu R. Kolejnych sześć opracowań dotyczy wykorzystania wielowymiarowych metod statystycznych w badaniach rynkowych i społeczno-ekonomicznych. Beata Zmyślona przedstawia w swojej pracy wpływ imputacji na własności estymatorów. Joanna Krupowicz wskazuje sposoby identyfikacji i pomiaru wahań cyklicznych zmiennych charakteryzujących proces urodzeń. Joanna Dębicka proponuje wprowadzenie wielostanowych tablic trwania życia w analizie prawdopodobieństwa dożycia. Autorzy następnego opracowania prezentują metody consensusu dla niepełnych pokryć uporządkowanych. Ostatni artykuł obejmuje swoim zakresem problematykę analizy danych finansowych w działalności przedsiębiorstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The 31st Volume of Research Series of Econometrics begins the publication of scientific articles in English. It contains 18 articles. The first three concern applications of methods of multivariate statistical analysis in different areas. The next unit represents articles in which authors present the results of research on education systems both at secondary and higher education. The author of further work presents the use of Bayesian methods to study worker mobility. The texts of Agnes Tłuczak and Martin Pavlik concern the practical aspects of forecasting. The authors of the next four articles present subjects of financial data analysis. Another article gives instructions for building the model optimization of level storage costs. The next paper is devoted to empirical verification of knowledge-oriented models of enterprises. Discrimination in the workplace is the focus of the penultimate article. In the last article the consensus in distributed computer decision support system is described.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
I am delighted to submit the following issue of Wrocław University of Economics Research Papers entitled Econometrics, which consists of 17 papers, the majority previously presented during the 9th Internal Scientific Conference on Forecasting for Company Management. The conference took place between 20-24 September 2010 in Karpacz. The papers published in this series of Econometrics. Forecasting cover very interesting and current considerations about business forecasting matters related to the theory as well as the practice of forecasting, including the following areas: - sales forecasting, - financial forecasting ö both on the financial markets as well as in a company, - social and economic growth forecasting, - development of new technologies forecasting, - application of computer software in forecasting, - methods of forecasts evaluation and its quality improvements.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W 37 numerze czasopisma „Ekonometria” zamieszczono 9 artykułów. Sześć pierwszych opracowań dotyczy modyfikacji i aplikacji wielowymiarowych metod statystycznych. Pierwszy artykuł prezentuje różne metody analizy danych niemetrycznych. Aneta Rybicka i Marcin Pełka w swojej pracy poruszają problematykę wykorzystania regresji klas ukrytych w analizie danych mikroekonometrycznych. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze procesu kształcenia gimnazjalnego są tematem opracowania Alicji Grześkowiak i Anny Błaczkowskiej. Autorzy kolejnych dwóch artykułów prezentują rezultaty badań nad pomiarem postępów województw w kierunku zrównoważonego rozwoju w zakresie zdrowia publicznego i wdrażania wzorców zrównoważonego transportu. W kolejnej pracy zaprezentowano sposób konstrukcji wskaźników złożonych w testach koniunktury. Ostatni artykuł dotyczy problemu badania indywidualizmu w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysłowego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Prezentowany kolejny numer zeszytu Ekonometria powstał we współpracy z piętnastoma autorami i składa się na niego czternaście artykułów naukowych. Dokonując klasyfikacji przedmiotowej, można zauważyć, że najczęściej reprezentowaną wąską tematyką jest problematyka związana z zagadnieniami sprawiedliwego podziału. W tym nurcie mieszczą się prace Piotra Dniestrzańskiego, Jana Florka, Arkadiusza Maciuka i Andrzeja Misztala. Artykuł Janusza Łyko dotyczy zagadnień grupowego wyboru i tym samym wraz z wcześniej wymienionymi wpisuje się w szerszy krąg tematyczny problemów związanych z wyborem społecznym. Opracowania Marka Biernackiego i Wiktora Ejsmonta dotyczą ważnych zagadnień związanych z analizą jakości usług instytucji użyteczności publicznej. Artykuł Jacka Juzwiszyna przybliża tematykę czasowo-przestrzennych zależności zjawisk ekonomicznych, a szczególnie ich wirowego charakteru rozwoju. Anna Chlebińska i Janusz Łyko próbują odpowiedzieć na trudne pytanie o właściwą konstrukcję wskaźników pomiaru inflacji. W tym wypadku kładą nacisk na problem aktualizacji systemu wag. Katarzyna i Walenty Ostasiewiczowie zwracają uwagę czytelnika na znaczenie pojęcia „prawdopodobieństwo”, a Anna Nikodem-Słowikowska na problem ryzyka w działalności ubezpieczeniowej. Prace pozostałych autorów także mieszczą się w szerokim obszarze zastosowań metod statystycznych. Piotr Szczepanik zajmuje się w tym kontekście płynnością finansową przedsiębiorstw, Paweł Siarka problemami związanymi z liniową funkcją dyskryminacyjną, a Andrzej Wilkowski porusza zagadnienie wielośredniej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W czterdziestym pierwszym numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano dwanaście artykułów. Artykuł Joanny Plebaniak dotyczy jakości regularnych par korelacyjnych (R(k), R 0 (k)), mierzonej wartością współczynnika r 2 (k). Następne trzy artykuły odnoszą się do teoretycznych i praktycznych aspektów metod ekonometrycznych. Jacek Białek w swojej pracy prezentuje uwagi o autorskim indeksie cen. Zastosowania funkcji jądra gęstości do modelowania uogólnionych rozkładów Pareto są tematem artykułu Łukasza Kuźmińskiego. Praca Hanny Dudek i Igi Lisickiej dotyczy determinant ubóstwa. Kolejne dwa artykuły opisują zagadnienia związane z metodami modelowania wykształcenia wyższego. Ostatnie trzy artykuły dotyczą praktycznych aspektów zastosowania ekonometrii w finansach i zarządzaniu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
In the forty-fifth issue of the journal Econometrics eleven articles are published. First, three authors discuss social problems of Polish people by means of multidimensional statistical methods. Consumer behavior in different dimensions is described in next two articles. The article by Janusz Korol and Przemysław Szczuciński concerns the competitiveness of industry in Polish regions. The use of econometrical, statistical and mathematical methods in the analysis of finance is shown in next three papers. Michał Jakubiak in his article shows the influence of order picking zone’s configuration on the time of order picking process. The authors of the last article present the use of logistic regression in the ovarian cancer diagnostic.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Trzydziesty czwarty numer Ekonometrii wydano z okazji 30-lecia utworzenia Katedry Ekonometrii w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W publikacji tej znalazły się artykuły, które w pełni prezentują zagadnienia badawcze poruszane w ramach dziedziny naukowej, jaką jest ekonometria. Pierwsza część obejmuje publikacje poświęcone aspektom wielowymiarowej analizy statystycznej: aplikacyjnym (siedem pierwszych artykułów) i merytorycznym (trzy kolejne prace). Autorzy kolejnych dziewięciu opracowań wykorzystali do rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych zróżnicowane elementy modelowania ekonometrycznego. Artykuł autorstwa Edyty Mazurek dotyczy wykorzystania dekompozycji miary nierówności do analizy zróżnicowania wynagrodzenia. Prace Michała Kolupy i Zbigniewa Śleszyńskiego są poświęcone konstrukcji układu równań liniowych wykorzystywanego w teorii portfela akcji realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży oraz zastosowaniu metody Frobeniusa-Schura do wyznaczania macierzy odwrotnej do danej macierzy brzegowej. Autorzy dwóch kolejnych opracowań wykorzystują metody prognozowania. Następnych osiem artykułów dotyczy wykorzystania zróżnicowanych metod matematycznych, ekonometrycznych i prognostycznych w analizie zjawisk gospodarczych i finansowych w skali makroekonomicznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W pięćdziesiątym trzecim numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano dziewięć artykułów. Pierwsza praca, autorstwa Pawła Baranowskiego i Jana Sztaudyn-gera, dotyczy zmian w czasie reguł Taylora wraz ze wskazaniem wykorzystania w polityce pieniężnej w Polsce. Artykuł Adama Sagana i Mariusza Grabowskiego prezentuje rolę informacji wnoszonej na podstawie metaanalizy do oceny dopasowania i trafności predykcyjnej modeli TAM. Mariusz Kubus przedstawia zagadnienia agregowanego klasyfikatora kNN z selekcją zmiennych. Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania są zagadnieniem omawianym w artykule Łukasza Skowrona i Marcina Gąsiora. Kolejna autorka, Urszula Garczarek-Bąk, wskazuje użyteczność badań eye trackignowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych młodych nabywców. Jacek Szołtysek i Grażyna Trzpiot prezentują wyniki badań motywów mobilności akademickiej studentów z wykorzystaniem drzew decyzyjnych. Anna Czapkiewicz i Paweł Jamer w swoim artykule zamieścili wnioski z badania wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności między wybranymi rynkami finansowymi. Grafy a teoria stabilnych alokacji to temat opracowania Doroty Kozioł-Kaczorek i Łukasza Pietrycha. W ostatnim artykule czasopisma Natalia Nehrebecka i Anna Białek-Jaworska zawarły ocenę determinant inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe, analizując zależność od cash flow i warunków kredytowych. W numerze zawarto również sporządzoną przez Antoniego Smoluka recenzję książki Geniusze. Lwowska Szkoła Ma¬tematyczna autorstwa Mariusza Urbanka. Agnieszka Stanimir
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Eight articles are published in the fifty-seventh issue of the journal “Econometrics”. The first article, by Marek Walesiak, covers many aspects of the application of multidimensional scaling, especially to study changes in the level of social cohesion of the Lower Silesia region in the period 2005-2015. Justyna Brzezińska presents the visual technics for categorical data in R. The comparison of dichotomous IRT models based on continuous and discrete latent trait with applications in the study of Polish households’ saving skills is the subject of the article by Ewa Genge. The article by Adam Sagan, Aneta Rybicka and Justyna Brzezińska concerns IRT-based conjoint analysis in the optimization of banking products. Bartłomiej Jefmański, in his article, draws attention to the sensitivity of the SERVQUAL score to the choice of the fuzzy conversion scale. A further paper, by Justyna Kulik, covers the problems of technical efficiency and the methods of its measurement. The authors of the next paper, Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach and Szymon Wójcik, examined the statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The last paper, by Dominik Krężołek, concerns the use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market. Agnieszka Stanimir Subject Editor
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czterdziesty drugi numer czasopisma „Ekonometria” zawiera dwanaście artykułów, a ponadto recenzję książki Jakuba Growca pt. Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji oraz wspomnienie o profesorze Hellwigu. Artykuł Anny Oleńczuk-Paszel i Agnieszki Sompolskiej-Rzechuły dotyczy przestrzennego zróżnicowania obrotu nieruchomościami. W kolejnych trzech artykułach wielowymiarową analizę statystyczną wykorzystano w badaniu subiektywnych ocen różnych grup społecznych. Sześć kolejnych prac obejmuje tematykę wykorzystania metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w analizach rynków finansowych. Artykuł Andrzeja Bytniewskiego i Marcina Hernesa prezentuje algorytm wyznaczania consensusu w sytuacji konfliktu wiedzy nieustrukturalizowanej w rozproszonych informatycznych systemach wspomagających zarządzanie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Ekonometria” (w wersji angielskojęzycznej „Econometrics”), które ukazuje się nie-przerwanie od roku 1998. Do 2011 roku czasopismo było publikowane w serii Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod nazwą Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych. Od roku 2009 artykuły naukowe gromadzone są w czterech rocznych seriach, co umożliwiło wprowadzenie systematycznego, kwartalnego cyklu wydawniczego. Od roku 2011 dwa numery wydawane są w języku polskim, a dwa kolejne – w języku angielskim. Wśród autorów publikacji znajdują się zarówno naukowcy z polskich ośrodków akademickich, jak i wielu uczonych reprezentujących uczelnie zagraniczne. Również w skład Rady Naukowej naszego czasopisma wchodzą profesorowie afiliowani w instytucjach zagranicznych. Grono recenzentów czasopisma tworzą wybitni naukowcy – zarówno polscy, jak i zagra-niczni. Wysoki poziom naukowy prac, zaufanie autorów i wnikliwe uwagi recenzentów pozwalają na publikowanie wartościowych artykułów naukowych i rozpowszechnianie osiągnięć naukowych nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Tematyka prac zakwalifikowanych do druku po pozytywnej recenzji uwzględnia zarówno teoretyczne, jak i aplikacyjne aspekty metod ekonometrii, statystyki i ma¬tematyki. Obszar aplikacji metod ekonometrii, statystyki i matematyki obejmuje szeroko rozumianą problematykę ekonomiczną, w tym makro- i mikroekonomiczne analizy statystyczno-ekonometryczne, analizę i modelowanie danych rynkowych, inwestycji kapitałowych oraz ubezpieczeń. Analizy społeczne i demograficzne do¬tyczą problemów edukacji, rynku pracy i bezrobocia, ubóstwa itp. Wiele opracowań ma charakter cykliczny – publikowane artykuły referują wyniki długoterminowych badań, zawierają także dyskusję z recenzentami wcześniejszych prac. To umożliwia śledzenie stopnia zaawansowania badań naukowych, dzięki czemu publikacje ukazujące się w czasopiśmie są inspiracją do podejmowania nowych wyzwań badawczych. „Ekonometria” stale uzyskuje bardzo wysoką ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co przejawia się wysoką punktacją. Według bieżącej listy punktacyjnej periodyk otrzymał 14 punktów. Sukces ten zawdzięczamy autorom, przekazującym do recenzji artykuły o bogatych walorach naukowych, oraz recenzentom, którzy szczegółowo oceniają każdą z prac, podpowiadając ich twórcom sposób po¬prawy jakości tekstu. Również stałość składu Komitetu Redakcyjnego oraz sukcesywne poszerzanie Rady Naukowej czasopisma powodują ciągły i stabilny wzrost oceny „Ekonometrii”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
In this fifty-fourth issue of the journal Econometrics, seven articles are published. Magdalena Osińska presents some remarks on the Polish contribution to financial econometrics. The article by Justyna Brzezińska concerns the analysis of latent vari-able models in economic research. Exploratory factor analysis in the measurement of the competencies of older workers is the subject of the article by Justyna Wik-torowicz. The article by Marcin Gąsior and Łukasz Skowron describes methods for imputation of missing values and their influence on the results of segmentation re-search. The next article covers aspects of the means-end approach in market segmen-tation – clustering of laddering data. Anna Sączewska-Piotrowska presents defini-tion, factors, predictions of near poverty. The last paper, by Łukasz Mach, discusses the evaluation of real estate market development with special consideration given to the stages of the building process. Józef Dziechciarz Editor-In-Chief
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again