8 results
Book
In basket
Nowe wyzwania związane z globalizacją, postępem technologicznym, rosnącą konkurencyjnością państw spoza triady (Chin i Indii) wymuszają na Unii Europejskiej konieczne zmiany. Kryzys finansowy, bariery strukturalne wzrostu gospodarczego i spowolnienie jego tempa, wysoki poziom bezrobocia oraz fiasko strategii lizbońskiej spowodowały następny przełom w myśleniu o przyszłości Europy. Zmiany dotyczą następujących obszarów: badań i innowacji, zatrudnienia, edukacji, klimatu oraz walki z ubóstwem. Koncepcja książki opiera się z jednej strony na nowatorskim podejściu do problematyki innowacji i innowacyjności, z drugiej zaś na logicznej konstrukcji. Innowacje będą badane na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.34
Book
In basket
Niniejsze opracowanie zawiera szereg rozwiązań odnoszących się do procesów innowacyjnych obejmujących, między innymi: teoretyczne problemy zarządzania organizacjami; zasoby przedsiębiorstw - proces ich tworzenia i rozwoju; innowacyjne aspekty funkcjonowania sektorów gospodarczych, przedsiębiorstw, handlu internetowego, nowoczesnego marketingu, systemu IT, społecznej odpowiedzialności za rozwój.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 330.34
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 331.057.17
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1006) 932)
Na s. tyt. także t. 1006, oznaczający numer kolejny serii Rozprawy i Studia do nru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie.
Rola sektora publicznego w gospodarce jest przedmiotem sporów już od czasów ekonomii klasycznej, kiedy to jej przedstawiciele krytycznie odnieśli się do merkantylistycznego interwencjonizmu państwowego. Według merkantylistów kontrolowanie gospodarki za pomocą odpowiednich regulacji prawnych miało przyspieszyć pomnażanie bogactwa narodu. Odejście w XVIII w. od protekcjonizmu państwowego przez ekonomistów klasycznych podyktowane było nowym wzorcem porządku społecznego opartym na szeroko rozumianej wolności. Idea kierowania się własnym interesem oparta na wolności gospodarczej, racjonalnych decyzjach oraz dążeniu do maksymalizacji korzyści miała skutkować uruchomieniem "niewidzialnej ręki rynku", czyli mechanizmu rynkowego zapewniającego najlepszą alokację zasobów. Rola państwa sprowadzała się do ochrony prywatnej własności, wolności osobistej oraz swobody działalności gospodarczej. Ze wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 332.14
Book
In basket
(Zarządzanie Publiczne)
We współczesnym świecie rośnie znaczenie innowacyjności jako głównego czynnika przewagi konkurencyjnej. Coraz większa jest zatem rola polityki innowacyjnej, która staje się jednym z najważniejszych narzędzi stymulowania rozwoju. W książce przedstawiono istotę innowacyjności i polityki innowacyjnej, wpływ innowacji na rozwój gospodarczy, metodykę pomiaru działalności innowacyjnej, instrumenty polityki innowacyjnej i ich klasyfikacje, narodowy i regionalny system innowacji, znaczenia miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej. Wiele miejsca poświęcono w niej także ochronie własności intelektualnej oraz przemysłom kreatywnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 001.895
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 330.34
Book
In basket
(Ekonomia)
W dobie globalizacji innowacje stały się dla przedsiębiorstw podstawowym sposobem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i poprawę efektywności działania. Wprowadzanie innowacji zatem to warunek konieczny dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa, jednak w przypadku małych i średnich podmiotów wdrażanie nowych rozwiązań jest nierzadko warunkiem na ich przetrwanie. O skali prowadzonej działalności innowacyjnej decyduje potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, rozumiany jako zdolność do efektywnego wprowadzania innowacji. Zarówno poziom, jak i stopień wykorzystania owego potencjału uzależniony jest od szeregu determinant, zlokalizowanych w otoczeniu podmiotu (zarówno dalszym, jak i bliższym), a także w jego wnętrzu (wiedza, zasoby ludzkie, finansowe i rzeczowe). W literaturze przedmiotu podejmowana jest problematyka potencjału innowacyjnego podmiotów, jednakże brakuje analiz potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z sektora MSP, a szczególnie tych działających na terenie województwa łódzkiego. Książka podejmuje ważny problem wykorzystania potencjału innowacyjnego podmiotów z sektora MSP w województwie łódzkim na tle przedsiębiorstw w Polsce oraz ich uwarunkowań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 658.11
Book
In basket
(Biznes Horyzonty)
Tyt. oryg.: The three rules. How exceptional companies think.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 658.1/.5
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again