28 results
E-book
In basket
Prekursorką badań interdyscyplinarnych w łódzkim ośrodku geomorfologicznym była Profesor Anna Dylikowa. Współpraca badaczy reprezentujących różne obszary nauki została nawiązana pod-czas archeologicznych badań obozowisk ludności późnopaleolitycznej, które stwierdzono na po-wszechnie znanym stanowisku w Witowie, także w Skaratkach oraz w innych miejscach położonych w pradolinie warszawsko-berlińskiej. W badaniach interdyscyplinarnych, zwanych przez Prof. A. Dy-likową „badaniami zespołowymi”, następował samoistny podział ról, adekwatny do zakresu proble-matyki pojawiającej się na danym stanowisku. Geomorfolog analizował morfologię i strukturę wydm na których bytowali późnopaleolityczni myśliwi i zbieracze, archeolog badał odnalezione artefakty i obiekty, zaś paleobotanik studiował ewolucję roślinności w otoczeniu stanowiska na podstawie ko-palnych sporomorf. Trójosobowy zespół badaczy wydawał się w latach 50. i 60-tych ubiegłego wieku wystarczającym do kompleksowego spojrzenia na paleogeografię badanego stanowiska. Podkreślić należy, że współpraca naukowa była w ośrodku łódzkim bardzo często inicjowana przez archeologów skupiających się w trzech instytucjach – Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Instytu-cie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Aka-demii Nauk. Taka organizacja badań utrzymywała się do końca XX wieku; analizy prowadzono ze zmienną intensywnością, w przeważnie niewielkich zespołach, niekiedy poszerzanych o innych specja-listów. Wielokrotnie konfrontowano świadectwa geomorfologiczne, archeologiczne, palinologiczne i wyniki radiometrycznych datowań osadów. Zazwyczaj ich wymowa była zbliżona, ale szczególnie wiele uczyły sytuacje, gdy geomorfolog, archeolog, paleobotanik i fizyk przedstawiali rozbieżne wyniki i wnioski. Sytuacje braku zgodności prowadzonych równolegle analiz specjalistycznych zmuszały do pogłębiania studiów literatury przedmiotu, sięgania do kolejnych źródeł i analiz, reinterpretacji da-nych. Paradoksalnie, rewizję panujących wówczas poglądów i postęp w paleogeografii udawało się uzyskać właśnie w sytuacji sprzeczności wyników poszczególnych analiz, która na początku badań wydawała się niemożliwa do pokonania, a później okazywała się jedynie pozorna. Istotny przełom w badaniach interdyscyplinarnych w ośrodku łódzkim nastąpił w pierwszej deka-dzie XXI wieku w związku z eksploracją unikalnego, małego torfowiska wysoczyznowego „Żabieniec”, położonego na Wzniesieniach Łódzkich w odległości kilku kilometrów na północ do podłódzkich Brze-zin. Tym razem inicjatywa badawcza była po stronie badaczy z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, a obiekt torfowiskowy w którym zostały zbadane osady o miąższości blisko 16,5 m, dawał nadzieję na kompleksowe odtworzenie zmian środowiskowych obejmujących Wzniesienia Łódzkie po-między górnym plenivistulianem a współczesnością. Zespół badawczy uległ znacznemu poszerzeniu – oprócz geomorfologów, archeologa i paleobotanika w jego skład weszli także: geochemik i hydrochemik, hydrogeolog, diatomolg, torfoznawca, gleboznawca, fizyk, historyk oraz specjaliści prowadzący analizy makroszczątków roślinnych, a także analizy paleozoologiczne: kopalnych wioślarek, ameb skorupkowych i muchówek. Badania interdyscyplinarne torfowiska „Żabieniec” nie polegały na nie-uzasadnionym multiplikowaniu kolejnych analiz. Żadna analiza wykonana w oparciu o osady organo-geniczne z „Żabieńca” nie okazała się niepotrzebna. Szkoda jedynie, że własności ekosystemu jezior-no-torfowiskowego nie pozwoliły na rozwój niektórych spośród badanych mikroorganizmów przez całe minione 20 000 lat i nie udało się osiągnąć wyższej rozdzielczości analiz. Badania interdyscyplinarne miały na celu odtworzenie zmienności szeregu konkretnych parame-trów środowiska, w tym niektórych o charakterze ilościowym, uzyskanych z różnych źródeł za pomocą odpowiednich metod badawczych. Zbiór tak zgromadzonych danych, zwanych w literaturze danymi multi-proxy, obrazował ewolucję systemu torfowiskowego w funkcji czasu, odwzorowując tym samym zmiany śro (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Zdrowie dla Wszystkich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.5
Book
In basket
Efekt cieplarniany / Krzysztof Kożuchowski, Rajmund Przybylak. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1995. - 219, [1] s. : mapy, rys., wykr. ; 19 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 504
Book
In basket
Jak to działa? : klimat i pogoda / Przemysław Rudź ; ilustracje Maciej Maćkowiak. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, copyrigt 2017. - 79, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
Czy pogodę można zmierzyć? Gdzie deszcz pada codziennie? Co to jest smog? Dlaczego kierowcy boją się gołoledzi? Jeśli nurtują cię podobne pytania, to świetnie trafiłeś! Książka „Jak to działa? Klimat i pogoda” zawiera odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań dotyczących zjawisk klimatycznych i pogodowych. W sposób jasny i prosty wyjaśniamy to, co z pozoru skomplikowane. Pomagają w tym zabawne ilustracje. „Jak to działa? Klimat i pogoda” to kopalnia odpowiedzi na arcytrudne pytania!
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Filia nr 1
No availability information: sygn. 55/II
Filia nr 2
No availability information: sygn. 55/II
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.5
Book
In basket
Klimat / Lorenzo Pinna ; tł. Dagmara Spólniak. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2000. - 94 s. : il. kolor. ; 21 cm.
(Na Ścieżkach Wiedzy ; t. 8.)
Tyt. oryg.: "Il clima" 1998.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 502 (1 egz.)
Book
In basket
Klimat i życie / M. I. Budyko ; tł. [z ros.] Ryszard Ciszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 526, [2] s., [1] k. tabl. : mapy, tab., wykr. ; 22 cm.
Temat: Geofizyka ; Klimat
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.5
Book
In basket
Klimat Polski / Alojzy Woś. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 301 s. : mapy ; tabl.; wykr. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.5
Book
In basket
Klimat Polski : nowe spojrzenie / Krzysztof Kożuchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 292, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Podręcznik obejmuje szeroki zakres treści o współczesnym klimacie Polski i polskiej klimatologii. Autor w przystępny sposób omawia: * czynniki i procesy kształtujące klimat Polski, * główne prawidłowości jego geograficznej, sezonowej i wieloletniej zmienności, * walory środowiska atmosferycznego w Polsce (zasoby energetyczne, agroklimat, bioklimat człowieka), * zagrożenia związane z występowaniem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i emisją zanieczyszczeń powietrza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.58
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.5
Book
In basket
Klimaty kuli ziemskiej / D. Martyn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 666, [2] s., [2] k. tabl. : mapy ; 25 cm.
Temat: Klimat
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.5
E-book
In basket
W obliczu kryzysu klimatycznego zgodna ze współczesnym stanem wiedzy naukowej edukacja na jego temat jest wyjątkowo pilną potrzebą. Dlatego z inicjatywy naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim i związanych z zespołem „UW dla Klimatu” powstał niniejszy podręcznik. Współtworzą go także badacze z innych ośrodków akademickich: Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspólne kompendium podstawowych zagadnień stworzyło 16 ekspertów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, takie jak fizyka, chemia, biologia, ekologia, ekonomia, psychologia oraz inżynieria. Jest to zatem podręcznik interdyscyplinarny, tak jak samo zagadnienie zmiany klimatu. Adresatami podręcznika są studenci uczelni zainteresowani podstawami wiedzy o zmianie klimatu, niezależnie od kierunku studiów oraz starsi uczniowie i nauczyciele. Poszczególne tematy „Klimatycznego ABC” łączą się z takimi obszarami wiedzy szkolnej, jak: fizyka, chemia, biologia z ekologią, geografia i wiedza o społeczeństwie. Podręcznik „Klimatyczne ABC” towarzyszy też kursowi internetowemu pod tą samą nazwą oferowanemu przez Uniwersytet Warszawski. Podręcznik podzielony jest na cztery części, przedstawiające mechanizmy globalnego ocieplenia (cz. 1), jego przyczyny (cz. 2), konsekwencje (cz. 3) oraz działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu (cz. 4). In the face of the climate crisis, education based on the current scientific knowledge is an exceptionally urgent need. This textbook was created on the initiative of the scientists associated with the “UW for Climate” team, by 16 experts from the University of Warsaw and other academic centers, representing various fields of knowledge, such as physics, chemistry, biology, ecology, economics, psychology and engineering. Thus, it is an interdisciplinary textbook, just like the issue of climate change itself. The textbook is addressed to the university students interested in the basics of knowledge about climate change, regardless of the field of their study, as well as to the high school students and teachers. The individual topics of the “Climate ABC” are related to such areas of school knowledge as: physics, chemistry, biology and ecology, geography and social studies. The textbook also accompanies the online course under the same name offered by the University of Warsaw. The book is divided into four parts, presenting the mechanisms of global warming (part 1), its causes (part 2), consequences (part 3) and actions that can prevent the most negative effects of climate change (part 4).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Mały atlas klimatów / Laure Chémery ; [tł. z jęz. fr. Ewa Pfeifer]. - Wrocław : Wydawnictwo Larousse Polska, 2003. - 128 s. : il. kolor., fot., mapy, rys., wykr. ; 19 cm.
(Mała Encyklopedia Larousse)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Filia nr 1
Copies are only available in the library: sygn. 55 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. II/4
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. II/4
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.5
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.5
Book
In basket
Możemy uratować naszą Ziemię / tekst Loll Kirby ; ilustracje Adelina Lirius ; przedmowa Anna Taylor. - Wydanie I. - Warszawa : HarperKids, copyright 2021. - [32] strony : ilustracje kolorowe ; 29 cm.
(Akademia Mądrego Dziecka)
(Chcę wiedzieć!)
Poznaj dzieci – takie jak ty – które walczą ze zmianami klimatycznymi. Zobacz, jak działają i przekonaj się, że przyszłość naszej planety zależy także od ciebie. W tej bogato ilustrowanej książce znajdziesz 12 prawdziwych historii dzieci, które zbierają śmieci, sadzą drzewa, oszczędzają wodę , sadzą rośliny dla owadów, walczą ze smogiem, plastikiem i wyrzucaniem jedzenia oraz edukują innych, bo zależy im na naszej planecie. Młodzi czytelnicy znajdą tu wiele porad, które zainspirują ich do podjęcia przyjaznych środowisku działań – w domu, szkole i swoim środowisku. „Czytając o kryzysie klimatycznym, możesz poczuć niepokój i bezradność. Ale masz prawo walczyć o swoją przyszłość i masz moc, żeby coś z tym zrobić. Wystarczy jedna osoba, żeby zacząć. Zobacz, jak zrobiły to dzieci opisane w tej książce”. [Nota wydawcy].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Filia nr 1
No availability information: sygn. 55/I
Book
In basket
Na stronie tytułowej: "Obserwacje zmian klimatu teraz i w przeszłości, mechanizmy działania systemu klimatycznego, dawne zmiany klimatu - co, kiedy, jak i dlaczego, obecna zmiana klimatu - obserwacje, przyczyny, przyszła zmiana klimatu - dokąd zmierzamy, klimatyczne kontrowersje".
Globalne ocieplenie to temat bardzo „gorący”, wywołujący emocje i ożywione dyskusje: od rozmów w gronie znajomych po wystąpienia polityków w ogólnopolskich mediach. W dyskusjach tych napotkać można wiele niezrozumienia, wyobrażeń odległych od stanu wiedzy naukowej i mitów klimatycznych, wypowiadanych z niezmąconą pewnością siebie na zasadzie „na czym jak na czym, ale na klimacie to każdy się zna”. Nauka o klimacie – jak każda dziedzina współczesnej nauki – jest bardzo rozbudowana i kompetentne wypowiadanie się w jej zakresie wymaga sporej wiedzy. Znajdziemy ją w „Nauce o klimacie”, zgrabnie łączącej przystępną formę książki popularnonaukowej z poziomem merytorycznym podręcznika akademickiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.58
Book
In basket
Pogoda i klimat / Zofia Kaczorowska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 315s. : mapy, rys., wykr. ; 21 cm.
Temat: Klimat ; Pogoda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 551.5
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again