53 results
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Książka stanowi nowy wkład w rozwój polityki bezpieczeństwa socjalnego. Jest to bowiem ten rodzaj bezpieczeństwa, którego brak jest odczuwalny w codziennym życiu prywatnym i zawodowym społeczeństwa narażonego na różnego rodzaju patologie społeczne. Autor omówił i zdefiniował podstawowe priorytety dotyczące bezpieczeństwa socjalnego, jego funkcji oraz zasad działania we współczesnym państwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 304
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327.56/.57
E-book
In basket
Generalnie należy podkreślić, iż badania monitorujące jakość życia jednostek bezrobotnych winny być niezwykle ważne; posiadanie przez decydentów polityki społecznej oraz społeczności lokalnych informacji o grupach, które przez fakt pozostawienia ich poza marginesem zainteresowań stosownych służb społecznych, podlegają marginalizacji. […] Pozytywną stroną monografii jest jej interdyscyplinarność, wykorzystanie teorii koncepcji psychologicznych, […] biologicznych i medycznych, […] Imponująca jest także interdyscyplinarna literatura […]. Pragnę dodać, iż monografia autorstwa Pana Prof. zw. dra hab. Janusza Kirenki i Pani dr Marleny Dudy jest źródłem informacji dotyczących istotnych wymiarów zjawiska bezrobocia w Polsce. […] W związku z interdyscyplinarnym ujęciem najbardziej fundamentalnych problemów zagrożenia utraty jakości życia ludzkiego […] z powodu bezrobocia praca dostarcza przesłanek empirycznych do praktycznej pracy z bezrobotnymi [z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Marzec-Holki Uniwersytet Warszawski]
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. - Wydanie 1. - Warszawa : Difin, 2019. - 133, [2] strony : wykresy ; 23 cm.
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)
Celem książki jest ukazanie istotnych kwestii dotyczących problemu bezrobocia i łagodzenia jego negatywnych skutków. Autorka szczegółowo i przystepnie przedstawia analizę prawną sytuacji bezrobotnego i jego rodziny na tle ogólnego zjawiska bezrobocia. Opracowanie zawiera szereg wskazań dla pracownikow socjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364.4-057.19
E-book
In basket
Książka dedykowana wszystkim przegranym Kiedy na świecie żyje ponad 7 mld osób, osobne rozpatrzenie każdego wniosku kredytowego, aplikacji na studia czy ocena indywidualnego pracownika staje się niemożliwa. By przetworzyć taką ilość danych, firmy korzystają z algorytmów. Niezależne i wolne od uprzedzeń, mają tylko jedno zadanie: wskazać poprawny, obiektywny i właściwy wynik. Problem polega na tym, że te algorytmy pisane są przez ludzi, a ci bardzo rzadko bywają obiektywni. Zaprojektowane przez nich narzędzia zamiast opisywać świat, kreują rzeczywistość zgodnie z tym, w co wierzy ich stwórca. To właśnie Broń Matematycznej Zagłady – BMZ – ten szczególny rodzaj algorytmu, który działa poza prawem i zasięgiem naszego wzroku. Z ich powodu parabanki pogrążają ubogich i zdesperowanych, słabo wykształceni kończą na uczelniach, których dyplomy nie mają żadnej wartości, a osoby ubiegające się o pracę wypełniają kwestionariusze, których precyzji pozazdrościłby niejeden psychoterapeuta. Cathy O’Neil podąża tropem przegranych i skrzywdzonych, odkrywając kolejne Beemzety wszędzie: na uczelniach i w szkołach, w sieciowych restauracjach, służbie zdrowia, internetowych agencjach reklamowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, policji, mediach społecznościowych czy podczas kampanii wyborczych…
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Naczelną ideą tej książki jest próba zastanowienia się nad usługami socjalnymi, będącymi istotnym elementem nauki w kategoriach rozumienia, rozwoju i tworzenia wspólnej perspektywy europejskiej w tej kwestii. Prezentowana publikacja jest źródłem wiedzy na temat stanu usług socjalnych w Europie, zarówno z perspektywy poszczególnych państw, jak i całej Unii Europejskiej. Dotyka wielu problemów społecznych, ekonomicznych, ale co szczególnie ważne przypomina lub nawet odkrywa na nowo niektóre zagadnienia, które rzadko pojawiają się w debatach i są właściwie nieobecne w głębszej refleksji naukowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 341
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 329
E-book
In basket
Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji silver economy, jakim jest aktywne uczestnictwo osób w wieku powyżej 50. roku życia w życiu społecznym, warunkowane świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z dostępnych produktów i usług finansowych. Diagnoza skali wykluczenia finansowego i poziomu wiedzy finansowej pozwoliła na wskazanie zależności między posiadaną wiedzą (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) a zakresem włączenia w system finansowy (w tym zwłaszcza bankowy). Analiza dostępności i atrakcyjności ofert bankowych dedykowanych osobom z segmentu 50+ oraz przegląd i ocena działań prowadzonych na rzecz zwiększenia wiedzy finansowej były podstawą do sformułowania rekomendacji pod adresem instytucji sektora bankowego oraz organizacji rządowych i pozarządowych, które mogą przyczynić się do wzmacniania kompetencji finansowych konsumentów powyżej 50. roku życia. Monografia jest efektem badań prowadzonych w ramach działalności statutowej oraz projektu „«Włączenie bankowe» jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim”, finansowanego przez Bank Zachodni WBK w ramach programu „Santander Universidades”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Działalność w dziedzinie polityki społecznej jest bez watpienia coraz istotniejszym fragmentem aktywności Unii Europejskiej. Wzmocniło ten stan rzeczy wejście w zycie w grudniu 2009 r. Traktatu Lizbońskiego,który m.in.nadał prawny charakter Karcie Praw Podstawowych,zawierajacej dość szeroki katalog uprawnień socjalnych.Coraz intensywniejsze staja sie także interakcje i współzalezności miedzy krajopwymi politykami społecznymi na Starym Kontynencie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 304
E-book
In basket
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Litość i szubienica : dzieje nędzy i miłosierdzia / Bronisław Geremek. - Warszawa : "Czytelnik", 1989. - 307, [1] s. : fot., wykr. ; 22 cm.
(Wielkie Problemy Dziejów Człowieka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 94(4)
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 94(4)
E-book
In basket
W ostatnim czasie, ze względu na kryzys gospodarczy ogarniający coraz więcej krajów europejskich, ze zdwojoną siłą pojawia się u wielu uczestników życia społeczno-gospodarczego pytanie o rolę państwa jako podmiotu, na ile ma ono prawo, a może nawet obowiązek ingerować w rynek. W kilku artykułach zamieszczonych w tym tomie podjęto dyskusję na ten temat. Próbowano w nich znajdować argumenty za zwiększoną aktywnością państwa w obliczu zagrożeń, a winnych przeciwnie - prawie jak w popularnej audycji radiowej ?Za a nawet przeciw?. Na przykład w jednym z artykułów, dotyczącym bezpieczeństwa finansowego, omówiono ujęcie nowej ekonomii instytucjonalnej dotyczące roli i miejsca rynku i państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa w transakcjach między inwestorami i pośrednikami inwestycyjnymi. W kolejnym autorka zastanawia się nad konsekwencjami rosnącej władzy korporacji transnarodowych (KTN) w globalnej gospodarce. Potęga finansowa i ekonomiczna umożliwia KTN w coraz większym stopniu wpływać na politykę i decyzje rządów oraz organizacji międzynarodowych. Społeczny niepokój wywołuje niepewność co do przyszłości suwerenności państw, a nawet demokracji, a także słaba regulacja prawna nad KTN i szkody wyrządzane społeczeństwu przez KTN. Poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie buduje, według autorki, tendencja do uwalniania rynku od ingerencji państwa, słabnąca rola państwa wżyciu obywateli oraz społeczna odpowiedzialność KTN, gdyż gwarancji korzystania ze standardów demokracji nie może zapewnić społeczeństwu żadna instytucja, nawet Zjednoczona Europa. Autorzy w swoich opracowaniach próbują także poszukiwać odpowiedzi na pytanie o kształt wspólnej polityki społecznej w ramach Unii Europejskiej, czy w ogóle można już mówić z pełnym przekonaniem o istnieniu takowej? Czy może raczej wciąż chodzi o koordynację różnych koncepcji i różnych praktyk w poszczególnych sferach życia społecznego? Czy można pokładać nadzieję w regulacjach tworzących "nową przestrzeń społeczną"? Szczególnie doniosłe wydają się rozważania nad kształtem wspólnej polityki imigracyjnej, czy ma to być polityka integracyjna? Jak sobie radzić z małą skłonnością do asymilacji przybyszów z innych kultur w kontekście bezpieczeństwa społecznego rdzennych obywateli? W jednym z artykułów poddano analizie odpowiedzi na pytania europejskiego sondażu społecznego z 2008 r., które pozwalały ocenić stopień poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w różnych krajach UE. Rozpatrzono dane dotyczące trzech obszarów związanych z poczuciem bezpieczeństwa: bezpieczeństwo osobiste, zabezpieczenie warunków bytowych oraz brak zagrożenia atakami terrorystycznymi. Na podstawie metody skalowania wielowymiarowego wskazano na różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa przez mieszkańców krajów o długim stażu w strukturach unijnych oraz mieszkańców krajów będących członkami Unii Europejskiej od niedawna. O jeszcze innych różnicach: nierówności wobec śmierci być może wynikających z powyższych pisze kolejny autor. Inni autorzy zwracają uwagę na znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju cywilizacyjnym. Te tematy zaproponowano czytelnikom w prezentowanym numerze Nauk Społecznych, poświęconym międzynarodowemu wymiarowi procesu integracji europejskiej. Niektóre z nich kontynuujemy w następnym - czwartym numerze naszego czasopisma, który poświęcamy Polsce. Zastanawiamy się w nim, jak nasz kraj radzi sobie obecnie np. z migracjami i innymi problemami społeczno-gospodarczymi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Prezentowana praca zbiorowa zawiera spory ładunek intelektualny oraz poznawczy odnoszący się do niemieckiej rzeczywistości społecznej kilkanaście lat po połączeniu obu części tego kraju. Praca zawiera bardzo bogatą bibliografię umieszczoną po tekstach poszczególnych autorów. Informacja ta jest ważna dla studiujących politykę społeczną w sposób pogłębiony; dzięki temu studium można bez trudu dotrzeć do ważnych postaci – prekursorów polityki społecznej, którzy odcisnęli intelektualne piętno na tej dyscyplinie w ostatnich dekadach.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Części. UWARUNKOWANIA MEDYCZNE: 1. Ogólna charakterystyka opieki długoterminowej ; 2. Uwarunkowania rozwoju opieki długoterminowej:: demograficzne, epidemiologiczne, społeczne i ekonomiczne ; 3. Realizatorzy świadczeń dla osoby obłożnie chorej i niesamodzielnej ; 4. Charakterystyka pacjentów obejmowanych opieką długoterminową ; 5. Czynniki warunkujące potrzebę umieszczenia pacjenta w stacjonarnej placówce opieki długoterminowej ; 6. Kwalifikacja pacjentów do objęcia opieką długoterminową ; 7. Charakterystyka schorzeń pacjentów zakwalifikowanych do opieki długoterminowej ; 8. Pacjenci niezdolni do świadomego wyrażania woli ; 9. Wymiar opiekuńczy świadczeń ; 10. Długoterminowość i kompleksowość świadczeń ; 11. Akty wizacja pacjentów ; 12. Rola rodziny w opiece nad pacjentem objętym opieką długoterminową ; 13. Metodyka pracy pielęgniarki z pacjentem w opiece długoterminowej ; 14. Ewaluacja interwencji pielęgniarskich ; Część 2. UWARUNKOWANIA PRAWNE: 15. Rodzaje opieki długoterminowej ; 16 Ogólna sytuacja prawna potencjalnych pacjentów opieki długoterminowej ; 17. Regulacje prawne w zakresie opieki długoterminowej - wybrane zagadnienia szczegółowe ; 18. Charakter prawny instrumentów zapewniających realizację praw pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru prawnego zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych ; 19. Przedstawiciel ustawowy pacjenta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 349.3:364(438)
Book
In basket
Bezpieczeństwo jest naturalną potrzebą w życiu każdego człowieka, towarzyszącą mu we wszystkich dziedzinach jego aktywności. Gwarantem bezpieczeństwa człowieka w wymiarze jednostkowym i zbiorowym jest państwo, które powinno zapewniać bezpieczeństwo na wielu poziomach. Charakter zagrożeń, którym musi się przeciwstawić, przybiera często postać zagrożenia globalnego odbieranego głównie w wymiarze jednostkowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 351.75
E-book
In basket
Niniejsza książka poświęcona jest zastosowaniom ekonomii w obszarze państwa dobrobytu. Jej głównym przesłaniem jest to, że – w przeciwieństwie do powszechnie głoszonych poglądów – państwo dobrobytu kreowane jest w celach innych i niezwiązanych z przeciwdziałaniem ubóstwu, celach które wynikają z powszechnie występujących zjawisk, jakimi są niedoskonała informacja, ryzyko oraz niepewność. W tym obszarze analiz znajduje się też kolejna stawiana w książce teza, iż państwo dobrobytu będzie trwało, ponieważ zmiany dokonujące się w XXI wieku nie powodują zanikania sensu jego istnienia – jeżeli już, to wręcz przeciwnie. Jednakże twierdzenie, że państwo dobrobytu się nie przeżyło, nie ma nic wspólnego z tezą, że jest ono niezmienne. Dlatego też trzeci obszar analiz dotyczy sposobów, w jakie państwo dobrobytu może i będzie się dostosowywać do przemian gospodarczych i społecznych, z uwzględnieniem kierunku tych zmian oraz specyficznych i nowatorskich rozwiązań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Jest to jedna z najciekawszych książek zajmujących się omówieniem zasad i konsekwencji istnienia państwa opiekuńczego, czyli tego, co w języku codziennym nazywamy socjalem, albo państwem socjalnym. Autorem kilku tekstów, a zarazem całego wyboru, jest Tom G. Palmer, na co dzień wiceprezes Instytutu Katona z Waszyngtonu. Palmer wybrał kilka esejów napisanych przez siebie, oraz kilku wybitnych współczesnych ekonomistów wolnorynkowych, próbujących odbrązowić mitologię towarzyszącą państwu opiekuńczemu i ukazać prawdziwe oblicze tej szarlatanerii. Książka zawiera empiryczne i teoretyczne argumenty przeciwko absurdalnej koncepcji państwa opartego na manipulacji władzy i marnotrawstwie wysiłku obywateli. Zwięzły styl i prostota sprawiają, że może być ona pomocna w przekonywaniu lewicy, dowodząc że to co z założenia miało służyć ludziom, w praktyce obraca sie przeciwko nim, szkodząc wszystkim. Czyta się jak kryminał! Bo i jest to kryminał.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364-146.2
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again