3 results
Book
In basket
Książkę należy traktować jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Publikacja zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym, zadłużenia i zdolności do jego obsługi oraz oceny aktywności i rentowności działalności przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również wskaźniki i wzorce oceny pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym oraz badania jego zagrożenia upadłością. Uwzględniono też zagadnienia związane z prognozowaniem potrzeb finansowych podmiotu oraz analizą jego wartości, a także regulacje nadzoru korporacyjnego. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone przykładami liczbowymi, a ostatni rozdział książki stanowi przykład kompleksowej analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa. Autorami książki są nauczyciele akademiccy mający nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także duże doświadczenie praktyczne w zakresie analizy finansowej oraz doradztwa finansowego. [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 658.14/.17
E-book
In basket
Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręczników z zakresu rachunkowości finansowej we wszystkich jej kluczowych obszarach. Każde z omawianych zagadnień zostało opracowane w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Wymiar teoretyczny znajduje wyraz w przytoczonych przepisach wybranych regulacji prawnych, które następnie mają swoje zastosowanie praktyczne przy rozwiązywaniu zadań oraz podczas udzielania odpowiedzi na zawarte w opracowaniu pytania testowe. Publikacja jest kierowana do studentów kierunków ekonomicznych i finansowych, słuchaczy studiów podyplomowych, wykładowców i osób prowadzących kursy z rachunkowości finansowej. Zbiór zadań będzie również pomocny osobom zajmującym się prowadzeniem działalności gospodarczej na wszystkich szczeblach – właścicielom, zarządom , księgowym i pracownikom jednostek gospodarczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Rewizja finansowa powinna w wysokim stopniu gwarantować, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia wiarygodne informacje, ułatwiające podejmowanie prawidłowych decyzji ekonomicznych w zakresie bezpiecznego lokowania kapitału, udzielania pożyczek i kredytów, a także minimalizacji zagrożenia nieotrzymaniem spodziewanych korzyści ekonomicznych wynikających ze wzajemnych stosunków gospodarczych. Celem pracy jest pokazanie wpływu rewizji finansowej na kształtowanie wiarygodności informacji ujętych w sprawozdaniu finansowym. Przyjęto hipotezę, że rewizja finansowa, poprzez swoje procedury badawcze, istotnie wpływa na wiarygodny obraz sytuacji majątkowo-finansowej, prezentowany w sprawozdaniu finansowym jednostki. Dla udowodnienia przyjętej hipotezy przeprowadzono badania empiryczne na populacji ponad 200 przedsiębiorstw, mające na celu porównanie informacji ujętych w sprawozdaniu finansowym przedstawionym do badania z informacjami ujętymi w ostatecznej wersji sprawozdania finansowego, wersji, o której biegły rewident wydaje opinię. Badania miały na celu pozyskanie wymiernych dowodów potwierdzających wpływ procedur rewizji finansowej na zmiany obrazu sytuacji majątkowo-finansowej, w szczególności chodziło o zmiany: w wielkościach i strukturze aktywów i pasywów bilansu, w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat oraz w obciążeniach podatkowych. Uzyskane wyniki tych badań potwierdziły przyjętą hipotezę pracy. Zakres i treść pracy związane są z powyższymi założeniami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again