13 results
Book
In basket
Budżet obywatelski w praktyce samorządów / Adrian Misiejko. - Stan prawny na 1 marca 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 172 strony ; 21 cm.
(Dobre Praktyki w Samorządzie Terytorialnym)
Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji budżetu obywatelskiego oraz tworzenia aktów prawnych z nim związanych. W poradniku poruszono takie kwestie, jak: • właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budżetu obywatelskiego; • charakter prawny poszczególnych aktów podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego; • wprowadzenie wymogu podania numeru PESEL; • dopuszczalność ograniczania udziału w budżecie obywatelskim niektórych kategorii mieszkańców; • określenie wymogów, jakie powinny spełniać projekty składane do budżetu obywatelskiego; • zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości. Książka wzbogacona została o wzory niektórych aktów wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, przydatne w procesie organizowania budżetu obywatelskiego. Publikacja zawiera również skorowidz w formie pytań i odpowiedzi, który ułatwia czytelnikowi odnalezienie interesujących go zagadnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.14
Book
CD
In basket
Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego / pod redakcją Wojciecha Lachiewicza i Arkadiusza Talika. - 2. wydanie, stan prawny czerwiec 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XLII, 827 stron ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa)
(Sektor Publiczny w Praktyce)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.14:352(438)
Book
In basket
Stan prawny na 2019 r. ustalony na podstawie treści książki. Na okładce: książka z suplementem elektronicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.191.12(438)
Book
In basket
(Wzory Pism)
Na okładce: Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej.
Opracowanie zawierające wzory pism i umów dotyczące różnych aspektów gospodarki nieruchomościami, jak prawo do nieruchomości, księgi wieczyste, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, najem i dzierżawa lokali, ewidencja gruntów i budynków, podział i scalanie nieruchomości, proces inwestycyjno-budowlany, umowy w procesie inwestycyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 332.7(438)
Book
In basket
W poradniku omówiono m.in.: - zakres spraw, które mogą być uregulowane aktem prawa miejscowego, - rodzaje aktów prawa miejscowego, - zasady redagowania uchwał i zarządzeń, - strukturę aktów prawnych, w tym również podział aktu prawnego na jednostki redakcyjne, - zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego, ich zmiany oraz uchylania, - procedurę kontroli legalności prawa miejscowego (w tym nadzór oraz kontrola sądowa). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówki, a także wzory przykładowych uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST (z podziałem na gminę, powiat oraz województwo).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342.25(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.736/.739(438)
Book
In basket
(Prawo Pracy)
Publikacja przedstawia najważniejsze zmiany w powszechnym systemie emerytalnym obowiązujące od 1 października 2017 r. Obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn pociąga za sobą wiele zmian dla pracodawców m.in. zmiana sposobu obliczania ochrony przedemerytalnej. Zmiany obejmą również pracowników sfery budżetowej, a także sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego oraz prokuratorów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 349.3:364.35(438)
Book
In basket
(Biblioteka Finansowo-Księgowa)
Część nakładu z płytą CD z wzorami gotowych dokumentów i instrukcji.
Książka prezentuje na licznych przykładach jak stworzyć politykę bezpieczeństwa informacji biura rachunkowego a płyta CD zawiera liczne wzory i załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342.72/.73
Book
In basket
Pomoc społeczna w praktyce : wzory decyzji i pism z komentarzem : (z suplementem elektronicznym) / Grzegorz Rajski. - Stan prawny kwiecień 2017 r., w suplemencie elektronicznym uwzględniono również zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r. - Gdańsk : ODDK, 2017. - 778, [1] strona ; 24 cm.
W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających uprawnienia do m.in.: - zasiłku stałego, - zasiłku okresowego, - zasiłku celowego „zwykłego”, „kontraktowego”, „specjalnego”, w związku z klęską żywiołową oraz w związku ze zdarzeniem losowym, - usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług świadczonych w ośrodku wsparcia/ środowiskowym domu samopomocy / domu pomocy społecznej, - niezbędnego schronienia/ ubrania / gorącego posiłku w wersjach dla osób samotnie gospodarujących, osób gospodarujących w rodzinie oraz rodzin. Książka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2174) – przyznawanie zasiłku stałego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności już od momentu złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej oraz możliwość przyznania zasiłku okresowego za czas oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 349.3:364(438)
Book
In basket
(Rachunkowość Budżetowa Rekomenduje)
(Sektor Publiczny)
Książka jest praktycznym kompendium, niezbędnym w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek. Autorka szczegółowo omawia wszystkie sprawozdania budżetowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, począwszy od zasad ich sporządzania, przez terminy składania, podmioty odpowiedzialne, aż po zasady składania korekt. Całość opatrzona jest ciekawymi przykładami występujących w jednostkach operacji gospodarczych wraz ze wskazaniem ich właściwego ujęcia w poszczególnych sprawozdaniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 346.52
Book
In basket
Książka Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego to nowe wydanie bestsellerowej pozycji! Stan prawny: wrzesień 2019. Zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegółowym omówieniem, jak je wprowadzać, stosować, jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów normatywnych. Dodatkowo na CD przykłady ponad 75 dokumentów ustanawianych przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców. Wszystkie akty wewnętrzszkolne są opracowane w oparciu o nowe podstawy prawne, wprowadzone w związku z reformą oświaty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 351.851
Book
In basket
W książce znajdziesz kilkadziesiąt wzorów dokumentów wraz z komentarzem, które muszą być wypełniane w instytucji kultury. Są to m.in.: - wzór aktu o utworzeniu instytucji kultury i wzór uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury, - wzór porozumienia stron w sprawie podwyżki pensji dyrektora instytucji kultury - program działania instytucji kultury, - wzór aktu powołania na stanowisko dyrektora, - zgoda dyrektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia poza instytucją przez pracownika, - umowa o praktykę absolwencką, - umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich z komentarzem, - ewidencja utworów i artystycznych wykonań, - umowa o używanie w pracy instrumentu, akcesorium do instrumentu, ubioru scenicznego lub rekwizytu pracownika, - regulamin pracy, regulamin wynagradzania i regulamin ZFŚS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 351.85(438)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again