3 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.95/.96
E-book
In basket
Tempo zmian, znacznie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej, stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw; zmusza je do podejmowania działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów, a jednocześnie sprzyjających wykorzystywaniu szans, jakie pojawiają się na rynku. Przedsiębiorstwa nieustannie więc poszukują „recept” na sukces, czasem podkreślając „twarde”, innym razem „miękkie” aspekty zarządzania. Przedstawiony w kolejnym numerze Management Forum wybór zagadnień jest odzwierciedleniem tych zróżnicowanych poszukiwań, których celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak optymalizować kierunki rozwoju przedsiębiorstw dążących do wzmacniania swojej konkurencyjności. Jednym z obszarów, w którym poszukuje się recept na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, jest nadzór korporacyjny (corporate governance), jako zestaw mechanizmów kontrolujących i motywujących akcjonariuszy oraz zarządzających do długofalowego budowania wartości spółki. M. Aluchna w artykule „Reformy corporate governance po kryzysie finansowym” opisuje główne słabości corporate governance odnotowywane w czasie kryzysu oraz wskazuje na działania, które mogłyby wyeliminować owe nieprawidłowości. Potencjał biznesowy zaangażowania pracowników to zagadnienie coraz częściej dyskutowane i podejmowane w badaniach. Brak dostatecznego zaangażowania stanowi wyraźnie dostrzeganą przez przedsiębiorców barierę rozwoju organizacji, zarówno w sensie osiąganych wyników, jak i możliwości doskonalenia metod pracy. W artykule zatytułowanym „Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu” B. Skowron-Mielnik przedstawia możliwości budowania zaangażowania pracowników w oparciu o koncepcję employer brandingu. Z kolei autorki artykułu „Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y” M.W. Kopertyńska i K. Kmiotek przedstawiają propozycję identyfikacji problemów związanych z budowaniem zaangażowania pracowników pokolenia Y. Autorki odwołują się do badań własnych, które przeprowadziły w trzech dużych firmach funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy firmy zauważają problem budowania zaangażowania pracowników pokolenia Y oraz jakie podejmują działania w tym zakresie. K. Gadomska-Lila odwołuje się do roli kultury organizacyjnej w procesach doskonalenia przedsiębiorstw. W swoim artykule, zatytułowanym „Kulturowe aspekty doskonalenia przedsiębiorstwa na przykładzie międzynarodowego koncernu” dowodzi, że kluczowe wartości ukierunkowują działania przedsiębiorstwa i jednocześnie stanowią podstawę wyboru praktyk zarządzania sprzyjających skutecznej internalizacji wartości przez pracowników. „Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw” to artykuł M. Sajdak, w którym autorka stawia tezę, że warunkiem przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw jest osiągnięcie zwinności, a atrybuty owej zwinności wyróżniają przedsiębiorstwa, zapewniając mu szybsze, sprawniejsze i efektywniejsze reagowanie na okazje pojawiające się w otoczeniu. Natomiast autorzy artykułu „Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej – dylematy i kierunki dalszych badań” J. Kacała i A. Michaluk proponują systemowe rozwiązanie dotyczące modyfikacji procesu kształtowania kompetencji przywódczych w programie studiów. Wskazują na konieczność usprawnienia procesów rekrutacji kandydatów do zawodu oficera oraz szerokiej ewaluacji kształcenia na wszystkich jego poziomach. Niech ten zróżnicowany przegląd zagadnień będzie zachętą do dalszych badań nad konkurencyjności przedsiębiorstw.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W zmiennym otoczeniu, w którym jedynym pewnikiem jest zmiana, ciągłe dążenie do doskonałości staje się koniecznością dla organizacji, które chcą się rozwijać, osiągać sukcesy i budować trwałą przewagę konkurencyjną. W dzisiejszych czasach powiedzenie „kto stoi w miejscu, ten się cofa” nabiera nowego znaczenia. Zaniechanie działań na rzecz doskonalenia powoduje radykalne i w wielu wypadkach nieodwracalne straty dla pozycji konkurencyjnej organizacji. Aby temu zapobiec, konieczne są ciągłe działania ukierunkowane na doskonalenie całej organizacji, poszczególnych aspektów jej funkcjonowania oraz na innowacje. Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy numer „Management Forum”. Jeden z powyższych wątków stał się przedmiotem zainteresowania autorów pierwszego artykułu, którzy zaprezentowali koncepcję zdrowia organizacyjnego. Konstrukt ten został ukazany jako czynnik determinujący i organizujący funkcjonowanie organizacji, z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy, a szczególnie pracowników. W artykule autorzy wskazują na istnienie związków pomiędzy pięcioma wymiarami zdrowia organizacyjnego, tj.: elastycznością, odmłodzeniem, egzekwowaniem, komplementarnością i uzupełnianiem. Zaangażowanie pracowników to kluczowy element w drodze do doskonałości. Istotną rolę w kształtowaniu zaangażowania pracowników odgrywa sfera emocji, ponieważ to ona decyduje o akceptacji działań, co z kolei jest konieczne do wykorzystania potencjału logicznego myślenia. Autor drugiego artykułu wskazuje, że doskonałość to zgodność w różnorodności, którą stanowią zachowania i decyzje pracowników organizacji. Zagadnienie zaangażowania pracowników zainspirowało autorkę trzeciego artykułu do przeanalizowania roli bezpośredniej partycypacji pracowniczej w procesach doskonalenia przedsiębiorstw. Na podstawie dwóch badań z lat 2003-2005 oraz z roku 2013 autorka analizowała zmiany form partycypacji pracowniczej i sformułowała pogląd, że zmiany te wynikają z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Doskonałość z perspektywy konkretnego obszaru działań może jawić się nie tylko jako szansa, ale również jako zagrożenie. Autorka kolejnego z prezentowanych artykułów przedstawiła zagadnienie doskonałości w negocjacjach. Artykuł zawiera prezentację koncepcji dotyczących pożądanego profilu cech i umiejętności negocjatorów oraz wyniki badań, które wskazują, że doskonałość w negocjacjach może być zagrożeniem dla pozytywnego wyniku negocjacji. Problematyka zmian organizacyjnych oraz postaw przedsiębiorców wobec zmian była inspiracją dla autorki piątego artykułu, która prezentuje wyniki badań ukazujących związek pomiędzy optymizmem przedsiębiorcy a akceptacją sytuacji zmian w organizacji i otwartością na ich wdrażanie. Przy wykorzystaniu analizy statystycznej autorka wskazała na istnienie istotnych korelacji pomiędzy poziomem komponentów postawy wobec zmian a poziomem optymizmu przedsiębiorcy. Innowacje jawią się jako krytycznie istotny aspekt funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Wartościowe naukowo są nie tylko rozważania o koncepcji innowacyjności, ale również ukazywanie dobrych praktyk we wdrażaniu innowacji. Autorzy ostatniego z prezentowanych artykułów przeanalizowali wprowadzenie unikatowej usługi serwisowej w firmie Seco/Warwick Europe SA. Opis wdrożenia nowej usługi, wskazania dotyczące odpowiedzi na przyszłe potrzeby klienta oraz obszerna charakterystyka funkcjonalności wprowadzanego rozwiązania stanowią połączenie teorii i praktyki w zakresie rozwoju i innowacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again