178 results
Book
In basket
(Inspiracje Edukacyjne)
Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie. Opracowanie wpisuje się w nurt współczesnych rozważań na temat modeli zarządzania organizacją oświatową i badań nad jej skutecznością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 37.07(438)
E-book
In basket
W publikacji w sposób kompleksowy i zwięzły przedstawiono zagadnienia z zakresu prawa handlowego (prawa gospodarczego prywatnego). Omówione zostały pojęcia ogólne prawa handlowego, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców, umowy handlowe i konsumenckie, prawo papierów wartościowych, zasady rozstrzygania spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz podstawowe zasady prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dodatkowym atutem opracowania jest ukazanie problematyki prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i umów dotyczących praw wynikających z tej własności. Podręcznik umożliwi Czytelnikowi przygotowanie się do egzaminu z prawa handlowego (gospodarczego prywatnego), ułatwi poznanie zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskaże możliwości wykorzystania poszczególnych umów handlowych do określonych celów gospodarczych. Adresaci: Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów ekonomii. Będzie również przydatna studentom innych kierunków z zakresu nauk społecznych, przygotowującym się do egzaminu z prawa handlowego (prawa gospodarczego). Publikacja została opracowana przez profesorów oraz adiunktów zatrudnionych w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
W książce w syntetyczny i przejrzysty sposób przedstawiono analizę instytucji oraz procedur z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, od genezy i istoty planowania przestrzennego począwszy, poprzez omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, po kwestie związane z realizacją planu miejscowego (lokalizacja inwestycji). Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 349.44
E-book
In basket
"Jaką rolę odgrywają emocje w pracy nauczyciela? Co mówią na ten temat badania naukowe i jakie badania na gruncie pedagogiki były do tej pory prowadzone? Czym są kompetencje nauczyciela? Co jest wyróżnikiem kompetencji emocjonalnych nauczyciela? Co składa się na kompetencje emocjonalne nauczyciela? Jak nauczyciel może rozpoznawać swoje emocje i jak może nimi kierować? Jak nauczyciel może zadbać o rozwijanie własnych kompetencji emocjonalnych? Autorki książki starają się udzielić odpowiedzi na te i inne pytania, koncentrujące się wokół problematyki kompetencji emocjonalnych nauczycieli i sposobów ich rozwijania". (ze wstępu) "W tym miejscu chciałabym przede wszystkim pogratulować Autorkom przygotowania wartościowej od strony teoretycznej i praktycznej książki. Środowisko teoretyków i praktyków edukacji otrzymuje niezwykle przydatne w pracy zawodowej opracowanie. Na polskim rynku wydawniczym będzie to pierwsza publikacja naukowa z programem edukacyjnym dotyczącym rozwijania kompetencji emocjonalnych adresowana do nauczycieli i pedagogów". (z recenzji dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, prof. UMK)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją, która omawia obrót gospodarczy w kategoriach bezpieczeństwa w kontekście ekonomii, prawa oraz zarządzania. Pozwala zrozumieć, czym są zagrożenia systemu gospodarczego, jak się przed nimi zabezpieczać, prawidłowo oceniać, a w konsekwencji stabilizować obrót gospodarczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 330.1
Book
In basket
Publikacja jest swoistym przewodnikiem po problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Stanowi cenne uzupełnienie poradnika Meritum BHP. Pytania, zgłaszane przez pracowników służb BHP, osoby zawodowo zajmujące się BHP, pracodawców, pracowników działów kadr, oraz samych zatrudnionych, zostały starannie wyselekcjonowane z Serwisu BHP Wolters Kluwer SA. Stanowią więc odzwierciedlenie problemów, z którymi na co dzień spotykają się osoby zajmujące się tą problematyką. Dla łatwiejszego korzystania z publikacji pytania zostały podzielone na grupy tematyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 349.23/.24
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 004.738.5
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 658.1/.5
Book
In basket
Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi m.in. na pytania: Co zrobić, by szybko zbudować wizerunek firmy w internecie? Jak sprzedawać w sieci i skutecznie się w niej reklamować? W jaki sposób wypromować markę w wyszukiwarce Google? Kiedy warto, a kiedy nie, promować się na Facebooku? Ile kosztuje promocja on-line i na co zwracać szczególną uwagę przy planowaniu kampanii reklamowych?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 33 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. 339.138
E-book
In basket
Publikacja stanowi kompleksowe i najobszerniejsze w dotychczasowej literaturze opracowanie problematyki zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Autor omawia zarówno samo pojecie zarządu, jak i poszczególne przepisy regulujące sposób jego wykonywania. Wiele opisanych w książce zagadnień dotąd nie doczekało się wyczerpującej analizy w literaturze, np. zasada samodzielnego zarządu częścią majątku wspólnego służącą do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej (art. 36 3 k.r.o.), czy zagadnienie skuteczności samodzielnie dokonanej przez małżonka czynności zarządu wobec drugiego małżonka. Adresaci: Książka adresowana jest przede wszystkim do prawników, którzy zawodowo zajmują się stosowaniem przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym do sędziów i notariuszy. Zainteresuje również teoretyków prawa, tym bardziej, że zaproponowana wykładnia pojęcia "zarząd majątkiem wspólnym" jest całkowicie odmienna od dotychczas dominującej. "(...) zagadnienie zarządu wspólnym majątkiem małżeńskim ma ogromna doniosłość praktyczna. Wspólność ustawowa jest wciąż dominującym liczebnie ustrojem majątkowym miedzy małżonkami. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej, wzrostem ilości transakcji dokonywanych przez osoby pozostające w takiej wspólności, wzrostem zamożności rodzin, a także konsumpcji finansowanej kredytem i zachodzącymi przemianami w sferze zatrudnienia, coraz większego znaczenia nabiera ściśle wyznaczenie zakresu majątku wspólnego, zasad podejmowania decyzji w sprawach tego majątku oraz odpowiedzialności za przedmioty wchodzące w jego skład". Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego 9 Dział I. Przepisy ogólne 11 Rozdział 1. Zakres obowiązywania 11 Rozdział 2. Zasady ogólne 13 Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne 15 Rozdział 4. Właściwość organów 16 Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu 17 Rozdział 6. Strona 19 Rozdział 7. Załatwianie spraw 21 Rozdział 8. Doręczenia 22 Rozdział 9. Wezwania 25 Rozdział 10. Terminy 27 Dział II. Postępowanie 28 Rozdział 1. Wszczęcie postępowania 28 Rozdział 2. Protokoły i adnotacje 31 Rozdział 3. Udostępnianie akt 32 Rozdział 4. Dowody 32 Rozdział 5. Rozprawa 36 Rozdział 6. Zawieszenie postępowania 38 Rozdział 7. Decyzje 39 Rozdział 8. Ugoda 42 Rozdział 9. Postanowienia 44 Rozdział 10. Odwołania 45 Rozdział 11. Zażalenia 47 Rozdział 12. Wznowienie postępowania 48 Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji 51 Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych 53 Dział IV. Udział prokuratora 54 Dział V. (skreślony) 55 Dział VI. (skreślony) 55 Dział VII. Wydawanie zaświadczeń 55 Dział VIII. Skargi i wnioski 56 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 56 Rozdział 2. Skargi 58 Rozdział 3. Wnioski 61 Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych 62 Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków 63 Rozdział 6. Nadzór i kontrola 64 Dział IX. Opłaty i koszty postępowania 65 Dział X. Przepisy końcowe 66 Przypisy 67 Skorowidz 69 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 77 Rozdział 1. Przepisy ogólne 77 Rozdział 2. Przyjmowanie skarg i wniosków 78 Rozdział 3. Rozpatrywanie skarg i wniosków 78 Rozdział 4. Przepis końcowy 79 Przypisy 80 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych 81 Rozdział 1. Przepisy ogólne 83 Rozdział 2. Wojewódzkie sądy administracyjne 86 Rozdział 3. Naczelny Sąd Administracyjny 91 Rozdział 4. Przepis końcowy 97 Przypisy 98 Skorowidz 99 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 103 Dział I. Przepisy wstępne 105 Rozdział 1. Przepisy ogólne 105 Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych 107 Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego 108 Rozdział 4. Skład sądu 109 Rozdział 5. Wyłączenie sędziego 109 Dział II. Strony 111 Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa 111 Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania 113 Rozdział 3. Pełnomocnicy 113 Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym 116 Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym 116 Rozdział 2. Skarga 117 Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania 121 Rozdział 4. Doręczenia 122 Rozdział 5. Terminy 125 Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu 126 Rozdział 7. Posiedzenia sądowe 127 Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 132 Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania 134 Rozdział 10. Orzeczenia sądowe 137 Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń 144 Dział IV. Środki odwoławcze 145 Rozdział 1. Skarga kasacyjna 145 Rozdział 2. Zażalenie 150 Dział V. Koszty postępowania 151 Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami 151 Rozdział 2. Koszty sądowe 154 Oddział 1. Przepisy ogólne 154 Oddział 2. Wpis 157 Oddział 3. Opłata kancelaryjna 158 Oddział 4. Wydatki 159 Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych 160 Oddział 1. Przepisy ogólne 160 Oddział 2. Prawo pomocy 161 Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego 166 Dział VII. Wznowienie postępowania 167 Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych 170 Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 171 Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym 173 Dział XI. Przepis końcowy 174 Przypisy 175 Skorowidz 177 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 187 Rozdział 1. Przepisy ogólne 189 Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących 189 Rozdział 3. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 213 Przypisy 219 Skorowidz 221
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Budowanie marki miasta : koncepcje, warunki, modele / Ewa Glińska. - Stan prawny 2 listopada 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 352 s. : il. ; 24 cm.
Publikacja jest próbą opracowania teoretycznych podstaw budowania marki miasta ze szczególnym uwzględnieniem elementów formułowania jej tożsamości. Autorka wyjaśnia w niej prawidłowości dotyczące wyboru wyróżników tożsamości miejskiej wykorzystywanych przez samorządy w procesie zarządzania marką terytorialną, a także wskazuje sposoby usprawnienia i wprowadzania innowacji w tym zakresie funkcjonowania samorządów miast.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 339.138:332.14
Book
In basket
Budżet obywatelski w praktyce samorządów / Adrian Misiejko. - Stan prawny na 1 marca 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 172 strony ; 21 cm.
(Dobre Praktyki w Samorządzie Terytorialnym)
Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji budżetu obywatelskiego oraz tworzenia aktów prawnych z nim związanych. W poradniku poruszono takie kwestie, jak: • właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budżetu obywatelskiego; • charakter prawny poszczególnych aktów podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego; • wprowadzenie wymogu podania numeru PESEL; • dopuszczalność ograniczania udziału w budżecie obywatelskim niektórych kategorii mieszkańców; • określenie wymogów, jakie powinny spełniać projekty składane do budżetu obywatelskiego; • zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości. Książka wzbogacona została o wzory niektórych aktów wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, przydatne w procesie organizowania budżetu obywatelskiego. Publikacja zawiera również skorowidz w formie pytań i odpowiedzi, który ułatwia czytelnikowi odnalezienie interesujących go zagadnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.14
Book
In basket
(Biznes.)
Temat: Mentoring
Stuart McAdam, doświadczony dyrektor HR i coach, wyznacza precyzyjnie obszar coachingu kadry kierowniczej (executive coaching) i analizuje go z trzech perspektyw: coacha, menedżera zatrudniającego coacha (sponsora) oraz osoby korzystającej z coachingu (klienta lub uczestnika). Wyjaśnia, jakie mogą być realne efekty coachingu i jak zadbać o to, aby proces coachingu był wartościowy dla firmy i zatrudnionych w niej osób
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.95/.96
Book
In basket
(Biznes)
Indeks.
Coraz szybsze tempo pracy i nasilająca się konkurencja sprawiają, że przed działami sprzedaży stawia się wiele nowych zadań, a kadra kierownicza potrzebuje efektywniejszych sposobów szkolenia i motywowania handlowców. Autor zaspokaja tę potrzebę, prezentując w książce praktyczny i łatwy do systematycznego stosowania system coachingu, dzięki któremu można rozwinąć i w pełni wykorzystać potencjał zespołu sprzedawców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 005.95/.96
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Podręcznik został podzielony na trzy części, w których przedstawiono kolejno: - podstawowe ideologiczne kierunki współczesnego myślenia o społeczeństwie, państwie i prawie; - kategorie podstawowych dla europejskiego i polskiego porządku prawnego wartości, zasad i praw (praw podmiotowych) oraz ich źródła; - wykład na temat podstawowych wartości, zasad i praw, ukierunkowany na wyjaśnienie ich genezy, rozwoju, aktualnej treści oraz roli w systemie prawa - od godności człowieka jako wartości podstawowej i źródła praw począwszy, a na prawie do dobrej administracji w ramach prawa do dobrego rządzenia skończywszy. W czwartym wydaniu opracowania uwzględniono nowe źródła i literaturę, a także, biorąc pod uwagę zmiany obserwowane w Polsce i w Europie, rozwinięto niektóre kwestie, w tym zagadnienie populizmu oraz odchodzenie od konstytucjonalizmu, mogące doprowadzić do ustawowego nihilizmu prawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 340.12
Book
In basket
(Biblioteka Przeglądu Podatkowego.)
Zawiera obszerne informacje o funkcjonowaniu tej instytucji, począwszy od jej genezy, poprzez egzamin państwowy, wpis na listę znaczenie korporacji zawodowej, aż po czynniki przewagi rynkowej zawodu doradcy podatkowego. Szczególnie cenne dla czytelnika mogą być wieloaspektowe informacje dotyczące struktury listy doradców podatkowych, charakterystyki zdawalności egzaminów państwowych, jak również wyniki ankiety badawczej przeprowadzonej pośród ponad 500 doradców podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.22
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 343.85
Book
In basket
Tyt. oryg.: "The Facebook effect : the inside story of the company that is connecting the world" 2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 004.775
Book
In basket
Ekonomia eksperymentalna / red. Michał Krawczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 296 s. : tab., wykr. ; 24 cm
Temat: Ekonomia
Pierwszy polski podręcznik ekonomii eksperymentalnej. Czy ekonomia może posługiwać się metodą eksperymentalną. Czy da się stworzyć prawdziwy rynek w laboratorium? Czy można w efektywny i etyczny sposób eksperymentować na żywym organizmie instytucji gospodarczych? Autorzy książki podkreślają, że odpowiedzi na te pytania są twierdzące i zabierają czytelnika w świat ekonomii eksperymentalnej - intensywnie rozwijającej się dziedziny, która staje się niezbędnym narzędziem w ręku ekonomistów i praktyków biznesu. Czytelnik znajdzie w publikacji wiele przykładów praktycznego zastosowania eksperymentów m.in. w badaniach rynkowych, budowaniu zaangażowania pracowników czy planowaniu aukcji i przetargów. Książka pomoże czytelnikowi: formułować pytania i hipotezy badawcze stosowne do weryfikacji eksperymentalnej; projektować scenariusze badań eksperymentalnych, zarówno laboratoryjnych, jak i terenowych; sprawnie prowadzić sesje eksperymentów; dokonywać poprawnej analizy statystycznej uzyskanych wyników; przygotowywać artykuły i prace oparte na badaniach eksperymentalnych. Pracownicy naukowi i doktoranci dzięki książce z powodzeniem zastosują metodę eksperymentalną w badaniach i dydaktyce. Studenci poznają teoretyczny kontekst wyników eksperymentalnych. Badacze rynku, pracownicy consultingu i przedsiębiorcy odkryją nowe możliwości poszerzenia wiedzy o swoim środowisku biznesowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 330
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again